Møder
Velkommen til vores hjemmeside
Her ligger referater fra bestyrelsesmøder 

Referat af bestyrelsesmøde 25.8.2021

Til stede: Frank, Stinne og Dan

 

1.            Orientering om klubbens økonomi

Vi har kigget på økonomien, og det ser fornuftigt ud i forhold til, at der er mindre salg pga. Corona og ekstra udgifter til bl.a. maling af messen.

2.            Nye medlemmer:

Søren Gleerup, Camilla Falk Kofod, Allan Bjørstorp og Lizzie Svendsen er optaget, og vi er nu 81 medlemmer.

3.            Rengøringsliste – opdatering.

Frank opdaterer og hænger listen op

4.            Generalforsamling

Dato for generalforsamling bliver 23. oktober 2021, kl. 10.00 Rettelse: Grundet uforudsete omstændigheder rykkes G.F. til Søndag d. 31/10 - 21 kl. 10.   ( Vær opmærksom på at vi skifter fra Sommertid til Vintertid natten inden ) 

Under forudsætning af, at der ikke kommer nye restriktioner

5.            Indløbne klager:

Med hensyn til opslag med kommentarer til fungerende bestyrelse, dateret 18.8.21:

Bestyrelsen er fuldstændig enig i, at alle har ret til at sætte opslag på tavlen, så længe det er holdt i sobre vendinger og ikke indeholder angreb på navngivne medlemmer.

 

Vi nævner navn på et medlem i dette referat, da de indkomne klager ikke kan behandles anonymt.

Bestyrelsens svar på klage fra et medlem :

Svar på indkomne, gentagne klager fra bla.a. Helle, samt reaktion på uacceptabel mobbe-/chikane-adfærd i Hytten:

 

Når vi har valgt at bruge så meget tid og spalteplads på bla.a. disse klager - er det fordi vi i Bestyrelsen synes at det er ved at tage overhånd med dine utallige klager, der efterhånden har taget karakter af personlig antipati. Da vi samtidigt kan konstatere, at et medlem helt uden grund bliver mobbet af dig og yderligere et par medlemmer, samt at andre medlemmer uretmæssigt har fjernet materiale fra Messen ophængt af Bestyrelsen - så synes vi at grænsen for acceptabel adfærd i Fiskerhytten er kraftigt overskredet.

Det vil blive alt for omfattende at pinde alle klager ud i detaljer - så vi forholder os til nogle af klagerne på det mere overordnede plan og nogle lidt mere specifikt - men  kommer stort set hele vejen rundt.   

Når vi har undladt at nævne navne på dem du klager over er det naturligvis fordi det er god bestyrelsesskik ikke at hænge folk ud blot fordi nogen finder det for godt at klage over dem - Det er i øvrigt også god dansk retspraksis.  

Det gennemgående tema i de fleste af dine klager handler om at du påstår at div. medlemmer overtræder div. Regler som har været formuleret på opslag - ophængt i messen af Bestyrelsen.

Så vi starter med lige at slå fast at mange af dine gentagede klager er samlet sammen og dateret: D. 31/7 og d. 13/8.

I denne periode som disse klager handler om har der været ophængt 2 sedler af Bestyrelsen (ophængt d.5/7): Den ene fra Sundhedsstyrelsen - Det var den med overskriften:

  Hold afstand ” nedenunder overskriften stod der bl.a.:

“Hold mindst 1 meters afstand til andre”

  (Altså et budskab formuleret som et påbud )

 

Den anden seddel var skrevet af Bestyrelsen og lød:

“Til alle

Vi har jo stadig en Delta+variant at forholde os til - så:

Selvom forsamlingsforbuddene “skrumper” anbefales det stadig at man holder afstand (og opretholder god håndhygiejne) og derfor anbefales det stadig at antallet af personer i Messen max. er 12.

Dvs: 4 prs. ved de store borde og 2 prs. ved de små borde.”

  (Altså et budskab formuleret som en anbefaling)

Så det korte af det lange er at du 2 gange observerer at der sidder 5 prs. ved et af de store borde - og vælger at fremsende klager over dette, hvor du fremfører at reglerne er blevet brudt.

Vi medgiver at det ikke er specielt heldigt (med de 5 prs.) - under hensyn til opslagene - men eftersom der her er tale om at man ikke har fulgt en anbefaling - er der selvsagt ikke tale om overtrædelse af nogle regler, men at en anbefaling ikke er blevet fulgt (Hvilket i øvrigt er blevet påtalt).

Det skal nævnes at de implicerede holdt fornuftig afstand, og det er jo det vigtigste når man skal forhindre smittespredning.

Det problematiske ved dine klager er at din egen kæreste på samme tidspunkt sad skulder ved skulder med et andet medlem (op ad væggen ml. bord 2 og 3) (Ingen afstand overhovedet).   Det klagede du ikke over.

Så du forstår vores skepsis når vi modtager dine klager, som således fremstår noget subjektive og ikke specielt redelige.

Ifb. med din klage vedr. fredagsbillard d.2/7:

Hvor du brokker dig over at f. formand gav udtryk for at han syntes der var for mange prs. samlet tæt på hinanden.

Scenariet var jo at efter en våd frokost var der mange mennesker, som satte sig meget tæt sammen – hvilket medførte at ovennævnte 2 opslag blev sat op d.5/7.

Med den hensigt at fremhæve det hensigtsmæssige i at holde afstand - og undgå unødig smitte.

Et fornuftigt bestyrelsestiltag tænker vi.

Du klager også over at der på et tidspunkt har stået 13 stole i messen - og der må vi jo bare sige at der ikke er nogle regler for hvor mange stole der må være i messen:

Der har været skiftende regler og anbefalinger for hvor mange personer der må være i lokalet - og når bestyrelsen i tidernes morgen helt udramatisk regulerede på antallet af stole, var det jo for at “reminde” folk om at de skulle udvise opmærksomhed både mht. antal prs. samt afstand til hinanden.

- Stole smitter ikke - mennesker gør.

Du klager over at et bestyrelsesmedlem har modtaget en klage over et medlem som skulle have modtaget penge for rengøring uden at have gjort rent.

Det er korrekt at f. formand har modtaget 2 opfordringer til at gå ind i episoder vedr. rengøring, men det handlede ikke om at der var modtaget penge uden at der var gjort rent- så her er du på direkte usand grund når du beskylder et medlem for at have modtaget penge for at gøre rent – uden at have gjort det.

Den ene henvendelse var fra Anni - og den anden var fra Michael - Vi kan orientere om at begge har fået response på deres henvendelse.

Men du skriver:”Jeg kan oplyse at Frank har fået klage over rengøring hvor man modtager penge fra et medlem for at gøre rent, men ikke gør det????? 
“Det burde I også tage op og føre det til referat.”

Det gør vi så her - i den korrekte version:

Den ene opfordring gik på at man ønskede at understrege over for rengøringsdamen at rengøringen er fastsat til at skulle foregå i perioden fra torsdag til søndag hvilket var glippet i pågældende uge. Rengøringsdamen fortalte at hun havde taget halvdelen af rengøringen om torsdagen - og da hun kom om søndagen var der så mange mennesker – at hun valgte at klare resten om mandagen. Og det kan vi godt leve med.

Den anden opfordring gik på kvaliteten af rengøringen.

Vi har i bestyrelsen naturligvis vendt sagen med pågældende rengøringsdame.

Ps. Du glemte lige at nævne i din klage at du i den pågældende periode havde lagt 4-5 små anonyme chikanesedler i vindueskarme og på hylder, hvor du - i en ubehagelig tone, brokker dig over rengøringen. En facon som overhovedet ikke hører hjemme i Fiskerhytten.

Men det er unægtelig en noget anden historie end den indklagede.

Du klager over at der går for lang tid mellem bestyrelsesmøderne.

Her kan vi oplyse at vi holdt møde 15/3 samt d. 7/4 - herudover har corona samt sommerferie influeret på dette. Men vi kan berolige dig med at vi kommunikerer løbende.

Klager dateret d. 16/8:

Vedr. din henvisning til referat fra marts - må vi igen sige at du har misset sammenhængen: Alle har accepteret Covid 19 reglerne - uenigheden handlede om brug af Salonen som ventesal - når Messen var optaget. (fremgår tydeligt af referaterne fra d. 15/3 samt 7/4.)

Du skriver: ”Regler er ophævet så fjern venligst sedler i Fiskehytten samt fra hjemmesiden da I ikke har afholdt et bestyrelsesmøde endnu.”

Til det er der jo bare at sige, at du igen forveksler regler med anbefalinger - Selvom regeringsregler ændres er det stadig Bestyrelsens opgave løbende at arbejde for at holde  smitten på afstand - og det arbejde skal du og dine “hangarounds” ikke sabotere.

Den kendsgerning at Bestyrelsens opslag 2 gange er blevet fjernet ser vi på med største alvor - og den kendsgerning at du samt yderligere et par fra dit følge chikanerer et medlem, som I tror hjalp med at finde ud af hvem der fjernede opslagene - finder vi direkte usympatisk.

Det opfatter vi som direkte foreningsskadelig virksomhed.

Messen er alle medlemmers “dagligstue” og alle skal have mulighed for at opholde sig der uden at blive chikaneret.

Opsummerende må vi igen sige at når vi har valgt at bruge så meget tid og spalteplads på disse klager er det fordi vi er af den opfattelse, at sagen har principiel betydning for et positivt og rart, socialt samvær i Fiskerhytten.

Der bør være substans i indgivne klager - at skulle bruge tid på at behandle klager som i de fleste tilfælde på det nærmeste har karakter af personlig forurettethed er jo ikke hensigtsmæssigt.

Som det fremgår af ovenstående hviler mange af dine klager på et misforstået udgangspunkt - du har simpelthen ikke været i stand til at skelne mellem et påbud/ regel contra en anbefaling:

Et påbud/regel skal man overholde .

En anbefaling er at sammenligne med et godt råd som man kan vælge at følge eller ej.

Overtræder man et påbud, så bryder man reglerne.

Overtræder man en anbefaling, så bryder man ikke reglerne. Det er simpel jura,

Så når du indleder dine klager med at nu har den og den igen brudt reglerne - så er det direkte forkert. Al den stund at det meget tydeligt er fremgået af de skrivelser

du henviser til at der er tale om anbefalinger - og de er oveni købet understregede

Ydermere er du meget selektiv i dit valg af klager: Når medlemmer du ikke bryder dig om - ikke overholder en anbefaling, klager du med det samme - Når din egen kæreste ikke overholder et påbud, ovenikøbet et par dage i træk - så reagerer du overhovedet ikke.

Dette taler sit eget tydelige sprog: Dine klager har tilsyneladende et formål, nemlig at køre personlig chikane på de medlemmer som du og dit følge ikke bryder jer om.

Endelig skal vi jo ikke glemme at Fiskehytten er en forening med vedtægter - ikke en social-mediebrevkasse hvor det som bekendt er hverdagskost at kaste møg i hovedet på  hinanden.

- Det er ikke det Fiskehytten handler om. -

Med hensyn til din afsluttende bemærkning om at du ser frem til “ at det bliver rart at komme i fiskerhytten igen” - skal vi da lige gøre opmærksom på at det nok vil hjælpe gevaldigt hvis du og dine, begynder at udvise almindelig pli - og finder ud af at hilse og sige farvel når I dukker op i hytten, og undlader at genere folk som ikke deler jeres synspunkter.

PS. Når vi vælger at eksponere dette referat både i Messen og på hjemmesidens forside - er det jo fordi vi desværre har oplevet det helt uacceptable - at medlemmer uautoriseret  har fjernet opslag/information som bestyrelsen har ophængt i Messen.

Opslag som udelukkende har et formål: Nemlig at holde smitten ude af Hytten.

Når vi så erfarer at du og dine direkte chikanerer et medlem, som I tror har underrettet Bestyrelsen om hvem der har nedtaget bemeldte omslag - så overskrider du/I grænserne  for acceptabel adfærd i en grad som læner sig op ad ekskludering/karantæne.

Vi skal minde om at de seneste undersøgelser viser at selvom man er vaccineret 2 gange med Pfizer er det kun 42% der er sikrede - så der er stadig al mulig grund til at  holde afstand.

Vi skal ligeledes minde om at både Marinaen og Kulturhuset har haft lukket pga. smitte.

Så indtil videre har Bestyrelsens tiltag virket - og så er der jo ingen grund til at sætte det hele over styr - fordi du og dine ikke kan kende forskel på betydningen af en regel eller  en anbefaling - og af den grund starter en klage samt chikane-kampagne.

Vi synes at det er vigtigt at disse informationer når bredt ud til medlemmerne.

Disse evindelige klager - sammen med usocial adfærd og manglende pli i Messen - er et stigende problem for vores allesammens trivsel i Hytten.

 

6.            En snak om rammer for karantæne/ekskludering i hht. vedtægternes §3 stk. 2 vedr. personer, som handler til skade for foreningen:

Bestyrelsen snakker videre og vender evt. tilbage i forbindelse med generalforsamlingen.

 

7.            Evt.

Når indkøbte Somersby er solgt, vil Somersby indtil videre udgå af sortimentet.

 

25.8.2021 /

Referent: Stinne  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af Bestyrelsesmøde

7. april 2021


1.       Rokering i Bestyrelsen
Efter megen diskussion omkring formandsposten og bestyrelsens sammensætning, har Ole endeligt trukket sig som formand. Som følge af dette har Anni trukket sig som kasserer, og Åse har trukket sig som bestyrelsesmedlem. 
Dan træder ind i bestyrelsen i hans egenskab af suppleant. Vi har ikke flere suppleanter. 

2.     Opfølgning fra sidste møde
Megen snak om fortolkning af forsamlingsforbud samt om overtrædelse af forsamlingsforbud efter forskellige opfattelser fra forskellige personer hos COVID 16-informationskontor.
- Der har været klager fra medlemmer over medlemmers ophold i salonen – altså brug af salonen som ventesal. 

        Som nævnt i sidste referat er det vedtaget, at salonen ikke må benyttes som ventesal.

3.     Placering af nøgle til øl-automat - herunder Ølmand/-mænd 
Nøgleplacering er aftalt.   
Ølmand/-mænd – orientering fra Anni om, hvordan det er opgjort sidste år.

4.     Gennemgang af hvem der varetager hvilke nødvendige samt praktiske funktioner i Hytten
Aftalt, at der sker overlevering fra afgående formand og kasserer til fortsættende bestyrelse.

5.     Forslag:
At Messen bliver malet af prof. Maler, mens forsamlingsloftet er på 5 pers.
- Bestyrelsen indhenter tilbud på maling af Messen
- Bestyrelsen finder en, der kan stå for de nye gardiner i
  Salon samt Messe – evt. prof.

6.     Evt. 
Intet


7.4.2021 /Stinne


Tillæg til referat af bestyrelsesmøde 7.4.2021

For god ordens skyld er her sammensætningen af den fortsættende bestyrelse, som den ser ud, indtil det er muligt at afholde generalforsamling:

Frank Jørgensen, fungerende formand

Stinne Larsen, sekretær og fungerende kasserer

Dan Ingemann, bestyrelsesmedlem

11.04.2021/ Stinne

Bestyrelsesmøde 15-03-2021

Tilstede : Frank, Aase, Ole, Anni
Suppleant: Dan
Dagsorden.
1. Eftersom Ole har valgt at ”smide nøglerne” pga. uenighed om tolkning af forsamlingsreglerne.
Specifikt: Brug af Salonen som ventesal når Messen er fyldt op. Indkaldes herved til bestyrelsesmøde mandag 15.3. kl. 14.00 til alm. drøftelse / afklaring. 
2. Andet
3. Evt.
VH FJ

Referat:
1. På bestyrelsesmøde 15.3. er det blevet besluttet, at Salonen ikke bliver brugt som ventesal.

Vedr. pkt. 1: 
Anni: Jeg har givet Frank et mistillidsvotum, grundet jeg mener ikke, Frank har overholdt reglerne vedr. forsamlingsloftet, og også fordi mange har været der og kørt igen, fordi der var 5 personer i Messen. Han er selv gået ind i Salonen sammen med andre/Lotte uafhængig af, om der var andre, der kørte, fordi forsamlingsloftet blev overholdt.
Jeg mener stadig, at vi ikke kan gå udenom regering og sundhedsmyndigheder og kreere vores egne regler. 

Frank: har givet Anni et mistillidsvotum: Anni går efter ”manden” og ikke ”sagen”. Det faktum, at vi er uenige tolkning af forsamlingsregler (brug af Salon som ventesal) betyder ikke, at jeg har overtrådt restriktionerne: En tolkning af reglerne bliver først legal i en forening, når der foreligger en bestyrelsesbeslutning, hvorfor jeg valgte at indkalde til bestyrelsesmøde. Det kan nævnes, at jeg allerede for halvanden måned siden bad formanden om at indkalde til bestyrelsesmøde, netop med dette for øje. Svaret var: ”Hvorfor det”. Jeg accepterer ikke præmissen for at have overtrådt reglerne. Jeg gør endnu engang gældende, at hvis enkeltpersoner i bestyrelsen er uenige om en tolkning, afholder man et bestyrelsesmøde – og afgør sagen der. 

Anni: 
Efter der sluttede mødet. Punkt 2 og 3 blev ikke drøftet.

Referent / Anni   16.3.2021

F.formand/ F.J.
Referat af bestyrelsesmøde 19-11-2020

Tilstede: Ole, Frank, Aase, Stinne, Dan, Anni.


Regnskab : Anni og Stinne overfører regnskab til Economic som klubben abonnere på som fremtidigt system


Covid-19 : Fremover skal borde m.m vaskes af med sæbevand hveranden dag.


Året der gik : Har stået i Covid-19`s tegn.Ingen aktiviteter siden februar, dog har Jan og Stig ordnet fliser udenfor, fot arbejde. Stor tak til dem.


E.v.t optælling af lager 29-12. Ølmands honorar sættes til 1000 kr pr. måned, Hytten har 40 år`s jubilæum 1-1-2021 ? Lars Søgård optages som nyt medlem.


Forslag om indkøb af ny støvsuger. Da vores ikke er så gammel bliver der indkøbt forlængerledning.


p.b.v  Anni


Referat af bestyrelsesmøde 9-9-2020

Tilstede : Ole, Frank, Stinne, Aase, Anni, supl. Dan

Dagsorden : Fra tidligere møde 13-8-2020 : Hvovidt generalforsamling der skulle have været afholdt marts 2020, kunne udskydes til senest marts 2021.

Der var enighed om at generalforsamlingen udskydes til marts 2021, med samme bestyrelse som d.d.

Stinne hjælper med årsregnskab da Anni har brug for det.

Corona : Afspritning og afvaskning af borde og håndtag 3 gange ugentlig i messen samt toiletter. Ole sætter seddel op så kan man skrive sig på, frivillighed.

Udlån af salon : max : 40 personer

Næste møde : 19-11-2020 kl. 12.00


Pbv. Anni


 Referat af bestyrelsesmøde 29-6-2020

Tilstede: Ole, Frank, Aase, Anni

Fraværende : Stinne samt supl. Dan.

 1. Gennemgang af referatet fra sidst 14-1-2020 : Godkendt

2 Siden sidst : Covid 19 nye tiltag : håndfrie blandingsbatteri på toiletterne samt papir håndklæder i automat. Håndklædeholder bliver ikke låst, så alle kan skifte hvis den løber tør, alternativt kan al. håndklæder bruges. Når der skal bestilles nyt ved Boresco, kontaktes indtil videre formanden.

3 Vedr. Udlån: Indtil andet er udmeldt fra regeringen er det blevet besluttet i bestyrelsen at max. 30 personer kan deltage i en fest. Ingen deltagere i festen må komme ind i Messen.

4 Gennemgang af regnskab: Alt ser fint ud.

5 Forslag til generalforsamling : 3-10-2020 hvis ikke regeringen sætter nye restriktioner. Nærmere om dette. Men reserver datoen.

6 Udlån : Forslag om at forhøje Udlåns gebyret til 1500 kr--- Afvist, stadig 1200 kr. da vi gerne vil tilgodese vores medlemmer og at vi kan have en favorabel pris.

7. Hovedrengøring af køkkenet inden udlån 18-7. Joan Hammeken er tovholder. Kontakt Joan hvis der er en anden person der vil deltage i det.

8. Fælles / pligt arbejde er blevet reduceret til udendørs arealer ukrudt mv. Da det er alles ansvar at hytten gerne skal være klar og fin til udlån. Der er kommet en tilmeldingsseddel op i hytten. Let anretning serveres.

Det måtte gerne være inden næste udlån 17-7.

9. Ny ølmand pr.1-8. Bruno stopper ny søges

10. Forslag i postkassen : rengøring i hytten efter udlån 500 kr.---- Forkastet  stadig 300 kr..

Der blev tidligere talt om vedtægtsændring om at de 250 kr skulle frafalde, men som alle ved kunne vi ikke afholde generalforsamling da Danmark lukkede ned, vi har fået 3 nogle nye medlemmer og jeg tog beslutningen om at de ikke skulle indbetale gebyret. Dette står for min egen regning og forsvarer det gerne på en kommende generalforsamling og håber på jeres godkendelse af dette.

Det blev besluttet at døren ud til lageret skal være låst selvom øl mændene er der.

På bestyrelsens vegne..... Anni


  
 Referat af bestyrelsesmøde 14-1-2020


1. Anni har fået hjælp til moms regnskabet, og der er nu styr på det.Kørestolsrampe bestilles ved Carsten Moss.

Ny ølmand er Finn, som nu skiftes med Bruno.

vask af viskestykker m.m.  Der er sket lidt.

Vedr. beslutning om at afskaffe indmeldelses gebyr ( indskud )- det skal op på generalforsamlingen som vedtægtsændring af paragraf 4, hvor indskud skal slettes--- skrives i indkaldelse til generalforsamlingen.

2. Nye medlemmer : Malene Holm optages som medlem

3. Gennemgang af årsregnskab : Det ser fint ud og er nu klar til at bilagskontrollanter kan kan gennemgå det.

4. På valg er 

Formand Ole Svendsen-- genopstiller men ikke som formand

Bestyrelsesmedlem Frank Jørgensen -- genopstiller

Bestyrelsesmedlem Stinne Larsen -- genopstiller

Suppleant Martin Fønsskov -- genopstiller ikke

5. Udlån af salonen overtages af Conni kofod--- snarest.

6. Bestyrelsesbeslutninger debatteret.

7. Nytårsfrokost-- der er styr på det med borddækning, hjælp i køkkenet og rengøring.

8. Eventuelt :  Vi bliver afregistreret hos Miljø- og Fødevarestyrelsen, da det ikke er nødvendigt.

Forberedelse af generalforsamling-- vi har overblik. Dato 21-3-2020 kl. 11-- og mad efterfølgende


14-1-2020  Stinne


Referat af bestyrelsesmøde 16-10-2019.
 
Tilstede : Stinne, Ole, Frank, Aase, Anni, 
Suppleant : Dan

1. Gennemgang af referatet fra sidst.
Der var bemærkninger til regnskabet vedr. vores momsbetaling. Anni har undersøgt og vil nu kontakte told og skat om hjælp.

Kørerampe til kørestole-- ligger hos Ole--- skal via hjælpemiddelcentralen. Ellers ingen bemærkninger.
2. Carsten Jensen ( Moss ) optages som nyt medlem.
3. Regnskab gennemgået.
4. Planlægning af næste aktiviteter
Julegløgg 15-12-2019
Nytårsfrokost 8- 2-2020- skal planlægges ( aktivitetsudvalget ? )
Generalforsamling 21-3-2020
Vi skalbruge 2 nye medlemmer til aktivitetsudvalget: Brita er fortsat med og interesserede kan kontakte Brita på tlf. 61408310.
5. Ølmænd-- Ole vil p.g.a helbreddet gerne gå af som ølmand derfor søges en ny snarest. Bruno er også ølmand, så tjansen deles med hveranden uge.Henvendelse til bestyrelsen.
Hvis øl automaten ikke virker : Man kan ikke forvente at der er en ølmand tilstede hele tiden, men der kan købes øl i det omfang, der er nogen tilstede, som passer kassen.
Udlån : Vi søger en ny til at stå for udlån af salonen.
Vask af viskestykker, håndklæder.: Vi opfordrer til at alle gør en indsats for at få tøjvasken til at køre : at sætte tøj over når kurven er fuld, at hænge op når det er færdigt, : lægge sammen når det er tørt.
6 : Udlån : En forhøjelse fra 1200 kr. til 1500 kr. for udlån er blevet drøftet. Vi bliver på 1200 kr. for at tilgodese vores medlemmer.
7. Indmeldelses gebyr  afskaffes.
8. Brev til Åhavnen vedr. ophævelse af påbud ( vedr. støjklager ). Bestyrelsen er i tænkeboks
9. Eventuelt :Anni foreslår en optælling af glas og sevice, så vi kan se hvad der skal indkøbes---Vil blive gjort snarest muligt
Vi trænger til nye textilvoksduge til salonen ---Anni køber. Køleskab med glaslåge---display virker ikke--Ole kontakter Carlsberg. Vandhane i køkkenet er i stykker--skal udskiftes---Frank kontakter Leo, som har været en stor hjælp for os.
10. Der er kommet forslag til aktivitets udvalget med ture ud af huset.

16-10-2019 / Stinne

Referat af bestyrelsesmøde 7-5-2019

Tilstede : Ole, Frank, Aase, Anni og suppleant Dan

Fraværende: Stinne, suppleant Martin

1. Gennemgang af referat fra sidst: Anni fremlagde en moms problematik, som er drøftet, Anni søger op på dette. Efter en kort drøftelse fortsætter vi med det gamle regnskab.

2. Planlægning af pligt / fællesarbejde :

Dato 15 og 16 Juni

Køkkenet bliver hovedrengjort før selve dagen. Ole og Frank gennemgår hvad der skal gøres. Deltager liste bliver hængt op i messen.

N.B De medlemmer som ikke har betalt kontingent og måske har glemt det, kan nå det endnu. 1. Juni er deadline

Resten af årets arrangementer:

August : Temafest lørdag 17 august.

Oktoberfest: lørdag 12 oktober

Julegløgg : søndag 15 december

4. Nye medlemmer :

Michael " ørn" Larsen

Karin Ljungberg

5: e.v.t.

Erik Swiatek har vendt tilbage vedr. fastfrysning / nedsættelse af vores husleje. Vi hører nærmere.

Vores hjertestarter er blevet opdateret. Anni henvender sig til Medidyne vedr. abonnement 1 gang om året.

Vedr. lille rampe ved hoveddøren til kørestolsbrugere. Ole henvender sig til hjælpemiddel centralen i Køge kommune.

Bruno Jensen : ølmand i ulige uger

Tirsdag 4-6 kl. 15 er der bestyrelsesmøde med et punkt : uddelegering af opgaver ved kommende arrangementer.

Referent : Anni


  


Velkommen til vores hjemmeside

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.05 | 23:28

Vi er ude på havet Livø-Ålborg Mhv.815 Kureren
God fornøjelse vi ses

...
25.03 | 10:22

Ha-Ha. du for et smil tilbage. Go`Weekend

...
25.03 | 10:18

Dejligt at se mit navn, smiler
Lona

...
18.03 | 13:48

Det er ikke mig; men gullo: der har lavet listen

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE