Møder
Velkommen til vores hjemmeside
Her ligger referater fra bestyrelsesmøder 

Referat af Bestyrelsesmøde, den 28. april 2022


Til stede: Stinne, Jonny, Dan, Brita; Christell, Mille og Lars (Rødbeden)


Konstituering - herunder overdragelse/fordeling af opgaver

Næstformand Dan Ingemann, Sekretær Christell Petersen.

Nøgler til skuret har Jonny og Dan

Nye nøgler laves til Mille og Christell, så der er større 

muligheder for veksling

Aftalt fordeling af de forskellige opgaver.

Nye medlemmer

Michael Mogensen er optaget som medlem

 

Restancer

6-7 restancer. Hvoraf ca. 3 er forglemmelse. 

Omkring 9 udmeldelser.

 

4.   Årets faste aktiviteter

6. august 2022, festligt arrangement.

8. oktober 2022, festligt arrangement.

18. december 202, julegløgg

Ideer fra medlemmer til arrangementer i hytten modtages gerne.

 

5.   Pligtarbejde (Fællesarbejde)

25. – 26. juni 2022. Noter datoen, nærmere følger.

 

6.  Fastlæggelse af årets bestyrelsesmøder

1/6, 10/8, 26/10 2022. 11/1 2023

 

7.   Planlægning af Fest med musik (Forårsfrokost) 21. maj 2022

Spisning kl.14.00. Musik med Daniel Lindegård, opslag følger.

 

8.   Ølsalget

     Der er nedsat et udvalg for udvikling af ølsalget. Bestående af Johnny, Rødbeden, Brita.


Evt.   – Intet

 

28.4.2022 Christell   /Stinne 

----------------------------------------------------------

NB: Ændring i referat herunder:
Dato for "Nytårsfrokost" med musik er flyttet til 
21. maj 2022
(
da 28.maj er i Kr. Himmelfartsferien)

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 16/3.22

Til stede: Frank, Jonny, Stinne, Dan, Mille, Brita
Fraværende: Finn

 1.     Økonomi
        Økonomien følges tæt, og vi er opmærksomme på
       stigninger i priser på el, gas og vand, samt på øl og
       sodavand.  

2.     Fastlæggelse af ny dato for ”Nytårsfrokost” med musik
      Ny dato er 21. maj 2022 – der kommer opslag i hytten     

3.     Nye medlemmer
      Jette Skov Vestbjerg er optaget som medlem.
      -   Jette har været her et par gange, og 2 fra bestyrelsen
      samt et par medlemmer har mødt Jette.
 

I lyset af det faldende medlemstal har bestyrelsen valgt en mere tilgængelig praksis i forhold til at optage medlemmer, hvorfor vi som sagt har optaget Jette.

  4.     Planlægning af Generalforsamling

Udvalg bestående af Frank, Jonny og Stinne går videre med detailplanlægning  

5.    Indkøb af vekselautomat
Vi indkøber en vekselautomat, så der hele tiden er adgang til at få vekslet til mønter.

6.     Næste møde
 12. april 2022, kl. 13.00  

7.    Evt.
Ølmanden har fået Corona – der er blevet orienteret til alle relevante parter, som kan have været i kontakt med ham.
Der er aftalt en afløsningsplan for opfyldning af ølautomaten mellem bestyrelsesmedlemmerne

På grund af stigende priser har bestyrelsen besluttet at sætte prisen på en flaske vin op til 75 kr.

Bestyrelsen har modtaget en rosende skrivelse fra et medlem. Tak for det.

Fremadrettet indkøbes spiritus og vin i Danmark – gerne på tilbud.  


Referent: Stinne / Formand: Frank

------------------------------------------------------------


Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 3/3.22

 
Til stede: Frank, Jonny, Stinne

     1.    Samtale med medlem

Bestyrelsen har meddelt karantæne til et medlem pga. verbale trusler mod et andet medlem. Karantænen er gældende frem til generalforsamlingen. 

Der er flere medlemmer, som har hørt truslen, men medlemmet kan ikke selv erindre at have udtalt en trusse

2.  Behandling af klage.
Der er givet svar på klage til medlemmet.


R eferent: Stinne / Formand: FrankReferat fra ex.ord.best.møde d. 22/2 - 22

Til stede :  Frank, Johnny, Dan, Mille, Brita og Finn - samt Anni som var indkaldt - pga. opslag i Hytten.

Opslaget blev drøftet - og flg. emner blev præciseret:

Ref. vedr Kajs præsentation (pkt.1 i vedlagte ref. fra sidste møde) blev betegnet som ufuldstændigt - bestyrelsen gjorde opmærksom på at forslagene endnu kun er på tegnebrættet - og at der intet er besluttet desangående - og at der er overvejelser igang, som går på at punktet behandles på næste GF - så alle har mulighed for at komme til orde.

Der blev spurgt om hvorfor opslaget var blevet nedtaget fra opslagstavlen - svaret fremgår af bilag 2 samt bilag 3. (som omhandler regler for opslag i hht gældende Gf-beslutning.

Dette handler om opslagets sidste afsnit hvor opslagets forfatter ikke opfatter formuleringerne som en klage - men hvor bestyrelsen havde den modsatte opfattelse - nemlig helt klart opfattede det som en klage.

Herudover gennemgik vi procedure vedr. optagelse af nye medlemmer.

Der blev udtrykt undren over at Gf. var blevet udskudt - grunden er at så vil smittetallet forhåbentlig være sunket til et noget lavere niveu. Altså af hensyn til vores medlemmer.

Ordstyrer: Johnny - ref: Mille.

Tilføjelse vedr. bilag nævnt i referatet: 
Opslag er ikke vedlagt, da det i Bestyrelsens optik udgjorde en klage, som vi ikke offentliggør. 
Bilag 2 er svar til opslagets forfatter, som bl.a. indeholder en opfordring til ikke at sætte opslag op, alternativt omformulere opslaget. Offentliggøres ikke.
Bilag 3 er de kopi af regler vedr. behandling af klager, som er vedtaget på seneste generalforsamling. 
01.03.2022/ Stinne


Referat af bestyrelsesmøde 16. februar 2022

Til stede: Frank, Stinne, Jonny, Dan, Mille, Brita, Finn

Siden sidst - opfølgning:  

Værktøjskasse:
Værktøjskasse er etableret og vil være placeret i skuret. Den er beregnet til intern brug i Fiskerhytten - og skal i kke lånes ud.

Energiudvalget:
Formål: At finde besparelser i Hyttens forbrug - både på kort og langt sigt.

De voldsomt stigende energipriser betyder at der er behov for at fokusere på dette område. Således vil Hyttens øgede udgifter i denne sammenhæng blive genstand for behandling på næste møde.
Energiudvalget har møde med ”Airmaster” d. 17.2. vedr. vores ventilations- anlæg – for information om andre/nye/billigere muligheder.

Der er indkøbt og opsat nye lysdæmpere i Salonen og Messen. Endvidere er pærer i Messen udskiftet til energibesparende pærer, som kan dæmpes, og der er indkøbt pærer til Salonen.

Vores gasfyr er 20 år gammelt – så energiudvalget ser på forskellige muligheder samt kontakter kommunen vedr. gensidig information og oplysning om evt. tilladelser/økonomisk støtte til dette projekt.

Hjertestarter:
Vi skifter til et firma der kan servicere vores hjertestarter billigere.

Forsikring:  
Jonny har indhentet tilbud på vores forsikringer hos Tryg – med en besparelse på ca. 2.000 kr. til følge – gældende fra 2023.

 

1.       Indbudt gæst - Kaj fik ordet.
Kaj er medlem i Fiskerhytten og er med i Menighedsrådet og i ejerforeningen Åhavnen 1.

Kaj præsenterede nogle tanker om et udvidet samarbejde, med bl.a. Menighedsrådet og Ældresagen pga. af deres akutte mangel på lokaler til sociale sammenkomster og møder - mod betaling selvsagt.

Bestyrelsen overvejer grundigt div. konsekvenser - og behandler emnet på et senere bestyrelsesmøde - med henblik på evt. at strikke en hensigtsmæssig konstruktion sammen - i overensstemmelse m. Hyttens interesser.  

2.       Coronasituationen
Restriktionerne i Hytten i forbindelse med Corona ophæves. Restriktionerne er væk - men det er smitten ikke. Bestyrelsen opfordrer derfor i al stilfærdighed til, at vi fortsat passer på hinanden, og opretholder de efterhånden kendte forholdsregler bl.a. med håndvask/håndsprit og afstand.
 

3.       Generalforsamling:
Af hensyn til de stadig meget høje smittetal har bestyrelsen valgt at skyde generalforsamlingen til søndag, den 24. april 2022 kl.11.00.

4.        Nye medlemmer:
         Jesper Møller Petersen er optaget som medlem

5.       Næste møde:
         Onsdag d.16/3 kl. 17.00.
 
         Fastlæggelse af dato for Nytårs-frokost vil ske her.

6.        Evt.:
- Jonny overtager tjansen med udlån af Salonen i en 
  periode.
- Vi kigger på, om vi evt. ikke mere skal være moms-
  registrerede.
  Jonny og Stinne tager et møde med en revisor om dette

- Vi starter op med “Madaften-arrangementer” igen.
Det første bliver ons. d. 9/3 kl. 18.00.
Yderligere information samt tilmelding hænges op på opslagstavlen.

  Referent: Stinne / Dirigent: Frank
Referat af Bestyrelsesmøde  19. januar 2022

Til stede: Frank, Stinne, Jonny, Dan, Mille, Brita, Finn 

1.Økonomi

Jonny og Stinne arbejder på årsregnskabet 

Der nedsættes et energiudvalg bestående af Jonny og Dan, til at se på fremtiden omkring gasfyr, ventilationsapparatur, andre muligheder – især af hensyn til vores fremtidige økonomi

Hjertestarter – det er for dyrt for os at få den flyttet udenfor, så den bliver indenfor. 

Jonny kigger på serviceaftalen til hjertestarteren.

2. Corona-situationen 

Vi fastholder de nugældende forholdsregler – max. 18 personer i Messen og max. 30 personer i Salonen og begge steder med en meters afstand

Vi ser tiden an i forhold til smittesituation – foreløbig en måneds tid, hvilket også betyder, at vi har valgt at aflyse banko 30.1.22 samt at udskyde Nytårsfrokosten 26.2.22. 

Udlån af Salonen er stadig på hold – der tages dog imod reservationer til senere på året

3. Sagsanlægget mod Fiskerhytten er afsluttet ved Roskilde Ret:  

Kopi af Sagsanlæg og rettens afgørelse bliver hængt op på opslagstavlen sammen med referatet, men vedlægges ikke referat på hjemmesiden. Her gengives blot rettens afgørelse: 

Retten bemærkede, at det der fremgår af referatet ikke kan betegnes som injurierende, men at begrebet ”hangarounds” ikke er et heldigt ordvalg, det da leder hen imod rockergrupperinger. Da Fiskerhytten har fjernet referatet fra deres hjemmeside, samt beklaget ordvalget, og endvidere har ændret retningslinjerne for proceduren omkring klagesager og hvad der lægges op på deres hjemmeside, finder retten, at sagen mangler retlig relevans.

4. Ugentlig rengøringsordning er i gang – rengøringsgruppen ved Britta og Jan er ansvarlige.

Ved Interne arrangementer :  Husk at medtænke/have styr over, hvem der hjælper med at gøre rent bagefter – både køkken, ovn, gulvvask mm. - Så det ikke er de samme som handler ind, laver mad og dækker bord som også skal gøre rent

Forslag: -  Allerede ved tilmelding til arrangementet kan man melde sig til hjælp med oprydning, rengøring mm. ved påtegning på tilmeldingslisten. 

5.Næste generalforsamling fastlagt til 27. marts 2022, kl. 11.00. ( afh. af corona-situationen)

6.Ingen nye medlemmer optaget

7.Næste møde 16.2.2022 – primært om generalforsamling og coronasituationen

8. Evt.

Ny rengøringsplan – er behandlet under pkt. 4

Hjertestarter – er behandlet under pkt. 1

Værktøjskasse til internt brug etableres - og opbevares i skuret.


19.1.2022  Stinne/ref.    FJ/dir.
Velkommen til vores hjemmeside

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.05 | 23:28

Vi er ude på havet Livø-Ålborg Mhv.815 Kureren
God fornøjelse vi ses

...
25.03 | 10:22

Ha-Ha. du for et smil tilbage. Go`Weekend

...
25.03 | 10:18

Dejligt at se mit navn, smiler
Lona

...
18.03 | 13:48

Det er ikke mig; men gullo: der har lavet listen

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE