Møder
Velkommen til vores hjemmeside
Her ligger referater fra bestyrelsesmøder 

  

Referat af Bestyrelsesmøde

7. april 2021


1.       Rokering i Bestyrelsen
Efter megen diskussion omkring formandsposten og bestyrelsens sammensætning, har Ole endeligt trukket sig som formand. Som følge af dette har Anni trukket sig som kasserer, og Åse har trukket sig som bestyrelsesmedlem. 
Dan træder ind i bestyrelsen i hans egenskab af suppleant. Vi har ikke flere suppleanter. 

2.     Opfølgning fra sidste møde
Megen snak om fortolkning af forsamlingsforbud samt om overtrædelse af forsamlingsforbud efter forskellige opfattelser fra forskellige personer hos COVID 16-informationskontor.
- Der har været klager fra medlemmer over medlemmers ophold i salonen – altså brug af salonen som ventesal. 

        Som nævnt i sidste referat er det vedtaget, at salonen ikke må benyttes som ventesal.

3.     Placering af nøgle til øl-automat - herunder Ølmand/-mænd 
Nøgleplacering er aftalt.   
Ølmand/-mænd – orientering fra Anni om, hvordan det er opgjort sidste år.

4.     Gennemgang af hvem der varetager hvilke nødvendige samt praktiske funktioner i Hytten
Aftalt, at der sker overlevering fra afgående formand og kasserer til fortsættende bestyrelse.

5.     Forslag:
At Messen bliver malet af prof. Maler, mens forsamlingsloftet er på 5 pers.
- Bestyrelsen indhenter tilbud på maling af Messen
- Bestyrelsen finder en, der kan stå for de nye gardiner i
  Salon samt Messe – evt. prof.

6.     Evt. 
Intet


7.4.2021 /Stinne


Tillæg til referat af bestyrelsesmøde 7.4.2021

For god ordens skyld er her sammensætningen af den fortsættende bestyrelse, som den ser ud, indtil det er muligt at afholde generalforsamling:

Frank Jørgensen, fungerende formand

Stinne Larsen, sekretær og fungerende kasserer

Dan Ingemann, bestyrelsesmedlem

11.04.2021/ Stinne

Bestyrelsesmøde 15-03-2021

Tilstede : Frank, Aase, Ole, Anni
Suppleant: Dan
Dagsorden.
1. Eftersom Ole har valgt at ”smide nøglerne” pga. uenighed om tolkning af forsamlingsreglerne.
Specifikt: Brug af Salonen som ventesal når Messen er fyldt op. Indkaldes herved til bestyrelsesmøde mandag 15.3. kl. 14.00 til alm. drøftelse / afklaring. 
2. Andet
3. Evt.
VH FJ

Referat:
1. På bestyrelsesmøde 15.3. er det blevet besluttet, at Salonen ikke bliver brugt som ventesal.

Vedr. pkt. 1: 
Anni: Jeg har givet Frank et mistillidsvotum, grundet jeg mener ikke, Frank har overholdt reglerne vedr. forsamlingsloftet, og også fordi mange har været der og kørt igen, fordi der var 5 personer i Messen. Han er selv gået ind i Salonen sammen med andre/Lotte uafhængig af, om der var andre, der kørte, fordi forsamlingsloftet blev overholdt.
Jeg mener stadig, at vi ikke kan gå udenom regering og sundhedsmyndigheder og kreere vores egne regler. 

Frank: har givet Anni et mistillidsvotum: Anni går efter ”manden” og ikke ”sagen”. Det faktum, at vi er uenige tolkning af forsamlingsregler (brug af Salon som ventesal) betyder ikke, at jeg har overtrådt restriktionerne: En tolkning af reglerne bliver først legal i en forening, når der foreligger en bestyrelsesbeslutning, hvorfor jeg valgte at indkalde til bestyrelsesmøde. Det kan nævnes, at jeg allerede for halvanden måned siden bad formanden om at indkalde til bestyrelsesmøde, netop med dette for øje. Svaret var: ”Hvorfor det”. Jeg accepterer ikke præmissen for at have overtrådt reglerne. Jeg gør endnu engang gældende, at hvis enkeltpersoner i bestyrelsen er uenige om en tolkning, afholder man et bestyrelsesmøde – og afgør sagen der. 

Anni: 
Efter der sluttede mødet. Punkt 2 og 3 blev ikke drøftet.

Referent / Anni   16.3.2021

F.formand/ F.J.Referat af bestyrelsesmøde 19-11-2020

Tilstede: Ole, Frank, Aase, Stinne, Dan, Anni.


Regnskab : Anni og Stinne overfører regnskab til Economic som klubben abonnere på som fremtidigt system


Covid-19 : Fremover skal borde m.m vaskes af med sæbevand hveranden dag.


Året der gik : Har stået i Covid-19`s tegn.Ingen aktiviteter siden februar, dog har Jan og Stig ordnet fliser udenfor, fot arbejde. Stor tak til dem.


E.v.t optælling af lager 29-12. Ølmands honorar sættes til 1000 kr pr. måned, Hytten har 40 år`s jubilæum 1-1-2021 ? Lars Søgård optages som nyt medlem.


Forslag om indkøb af ny støvsuger. Da vores ikke er så gammel bliver der indkøbt forlængerledning.


p.b.v  Anni


Referat af bestyrelsesmøde 9-9-2020

Tilstede : Ole, Frank, Stinne, Aase, Anni, supl. Dan

Dagsorden : Fra tidligere møde 13-8-2020 : Hvovidt generalforsamling der skulle have været afholdt marts 2020, kunne udskydes til senest marts 2021.

Der var enighed om at generalforsamlingen udskydes til marts 2021, med samme bestyrelse som d.d.

Stinne hjælper med årsregnskab da Anni har brug for det.

Corona : Afspritning og afvaskning af borde og håndtag 3 gange ugentlig i messen samt toiletter. Ole sætter seddel op så kan man skrive sig på, frivillighed.

Udlån af salon : max : 40 personer

Næste møde : 19-11-2020 kl. 12.00


Pbv. Anni


 Referat af bestyrelsesmøde 29-6-2020

Tilstede: Ole, Frank, Aase, Anni

Fraværende : Stinne samt supl. Dan.

 1. Gennemgang af referatet fra sidst 14-1-2020 : Godkendt

2 Siden sidst : Covid 19 nye tiltag : håndfrie blandingsbatteri på toiletterne samt papir håndklæder i automat. Håndklædeholder bliver ikke låst, så alle kan skifte hvis den løber tør, alternativt kan al. håndklæder bruges. Når der skal bestilles nyt ved Boresco, kontaktes indtil videre formanden.

3 Vedr. Udlån: Indtil andet er udmeldt fra regeringen er det blevet besluttet i bestyrelsen at max. 30 personer kan deltage i en fest. Ingen deltagere i festen må komme ind i Messen.

4 Gennemgang af regnskab: Alt ser fint ud.

5 Forslag til generalforsamling : 3-10-2020 hvis ikke regeringen sætter nye restriktioner. Nærmere om dette. Men reserver datoen.

6 Udlån : Forslag om at forhøje Udlåns gebyret til 1500 kr--- Afvist, stadig 1200 kr. da vi gerne vil tilgodese vores medlemmer og at vi kan have en favorabel pris.

7. Hovedrengøring af køkkenet inden udlån 18-7. Joan Hammeken er tovholder. Kontakt Joan hvis der er en anden person der vil deltage i det.

8. Fælles / pligt arbejde er blevet reduceret til udendørs arealer ukrudt mv. Da det er alles ansvar at hytten gerne skal være klar og fin til udlån. Der er kommet en tilmeldingsseddel op i hytten. Let anretning serveres.

Det måtte gerne være inden næste udlån 17-7.

9. Ny ølmand pr.1-8. Bruno stopper ny søges

10. Forslag i postkassen : rengøring i hytten efter udlån 500 kr.---- Forkastet  stadig 300 kr..

Der blev tidligere talt om vedtægtsændring om at de 250 kr skulle frafalde, men som alle ved kunne vi ikke afholde generalforsamling da Danmark lukkede ned, vi har fået 3 nogle nye medlemmer og jeg tog beslutningen om at de ikke skulle indbetale gebyret. Dette står for min egen regning og forsvarer det gerne på en kommende generalforsamling og håber på jeres godkendelse af dette.

Det blev besluttet at døren ud til lageret skal være låst selvom øl mændene er der.

På bestyrelsens vegne..... Anni


  
 Referat af bestyrelsesmøde 14-1-2020


1. Anni har fået hjælp til moms regnskabet, og der er nu styr på det.Kørestolsrampe bestilles ved Carsten Moss.

Ny ølmand er Finn, som nu skiftes med Bruno.

vask af viskestykker m.m.  Der er sket lidt.

Vedr. beslutning om at afskaffe indmeldelses gebyr ( indskud )- det skal op på generalforsamlingen som vedtægtsændring af paragraf 4, hvor indskud skal slettes--- skrives i indkaldelse til generalforsamlingen.

2. Nye medlemmer : Malene Holm optages som medlem

3. Gennemgang af årsregnskab : Det ser fint ud og er nu klar til at bilagskontrollanter kan kan gennemgå det.

4. På valg er 

Formand Ole Svendsen-- genopstiller men ikke som formand

Bestyrelsesmedlem Frank Jørgensen -- genopstiller

Bestyrelsesmedlem Stinne Larsen -- genopstiller

Suppleant Martin Fønsskov -- genopstiller ikke

5. Udlån af salonen overtages af Conni kofod--- snarest.

6. Bestyrelsesbeslutninger debatteret.

7. Nytårsfrokost-- der er styr på det med borddækning, hjælp i køkkenet og rengøring.

8. Eventuelt :  Vi bliver afregistreret hos Miljø- og Fødevarestyrelsen, da det ikke er nødvendigt.

Forberedelse af generalforsamling-- vi har overblik. Dato 21-3-2020 kl. 11-- og mad efterfølgende


14-1-2020  Stinne


Referat af bestyrelsesmøde 16-10-2019.
 
Tilstede : Stinne, Ole, Frank, Aase, Anni, 
Suppleant : Dan

1. Gennemgang af referatet fra sidst.
Der var bemærkninger til regnskabet vedr. vores momsbetaling. Anni har undersøgt og vil nu kontakte told og skat om hjælp.

Kørerampe til kørestole-- ligger hos Ole--- skal via hjælpemiddelcentralen. Ellers ingen bemærkninger.
2. Carsten Jensen ( Moss ) optages som nyt medlem.
3. Regnskab gennemgået.
4. Planlægning af næste aktiviteter
Julegløgg 15-12-2019
Nytårsfrokost 8- 2-2020- skal planlægges ( aktivitetsudvalget ? )
Generalforsamling 21-3-2020
Vi skalbruge 2 nye medlemmer til aktivitetsudvalget: Brita er fortsat med og interesserede kan kontakte Brita på tlf. 61408310.
5. Ølmænd-- Ole vil p.g.a helbreddet gerne gå af som ølmand derfor søges en ny snarest. Bruno er også ølmand, så tjansen deles med hveranden uge.Henvendelse til bestyrelsen.
Hvis øl automaten ikke virker : Man kan ikke forvente at der er en ølmand tilstede hele tiden, men der kan købes øl i det omfang, der er nogen tilstede, som passer kassen.
Udlån : Vi søger en ny til at stå for udlån af salonen.
Vask af viskestykker, håndklæder.: Vi opfordrer til at alle gør en indsats for at få tøjvasken til at køre : at sætte tøj over når kurven er fuld, at hænge op når det er færdigt, : lægge sammen når det er tørt.
6 : Udlån : En forhøjelse fra 1200 kr. til 1500 kr. for udlån er blevet drøftet. Vi bliver på 1200 kr. for at tilgodese vores medlemmer.
7. Indmeldelses gebyr  afskaffes.
8. Brev til Åhavnen vedr. ophævelse af påbud ( vedr. støjklager ). Bestyrelsen er i tænkeboks
9. Eventuelt :Anni foreslår en optælling af glas og sevice, så vi kan se hvad der skal indkøbes---Vil blive gjort snarest muligt
Vi trænger til nye textilvoksduge til salonen ---Anni køber. Køleskab med glaslåge---display virker ikke--Ole kontakter Carlsberg. Vandhane i køkkenet er i stykker--skal udskiftes---Frank kontakter Leo, som har været en stor hjælp for os.
10. Der er kommet forslag til aktivitets udvalget med ture ud af huset.

16-10-2019 / Stinne

Referat af bestyrelsesmøde 7-5-2019

Tilstede : Ole, Frank, Aase, Anni og suppleant Dan

Fraværende: Stinne, suppleant Martin

1. Gennemgang af referat fra sidst: Anni fremlagde en moms problematik, som er drøftet, Anni søger op på dette. Efter en kort drøftelse fortsætter vi med det gamle regnskab.

2. Planlægning af pligt / fællesarbejde :

Dato 15 og 16 Juni

Køkkenet bliver hovedrengjort før selve dagen. Ole og Frank gennemgår hvad der skal gøres. Deltager liste bliver hængt op i messen.

N.B De medlemmer som ikke har betalt kontingent og måske har glemt det, kan nå det endnu. 1. Juni er deadline

Resten af årets arrangementer:

August : Temafest lørdag 17 august.

Oktoberfest: lørdag 12 oktober

Julegløgg : søndag 15 december

4. Nye medlemmer :

Michael " ørn" Larsen

Karin Ljungberg

5: e.v.t.

Erik Swiatek har vendt tilbage vedr. fastfrysning / nedsættelse af vores husleje. Vi hører nærmere.

Vores hjertestarter er blevet opdateret. Anni henvender sig til Medidyne vedr. abonnement 1 gang om året.

Vedr. lille rampe ved hoveddøren til kørestolsbrugere. Ole henvender sig til hjælpemiddel centralen i Køge kommune.

Bruno Jensen : ølmand i ulige uger

Tirsdag 4-6 kl. 15 er der bestyrelsesmøde med et punkt : uddelegering af opgaver ved kommende arrangementer.

Referent : Anni


  


Velkommen til vores hjemmeside

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE