Generalforsamling
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 16-3-2019
  
Generalforsamling marts 2020 udskydes til marts 2021.                                                                                       
  
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 21 marts 2020 kl.11 i Fiskerhytten, Vestre Havnevej 7, 4600 Køge.

Dagsorden :

1. Valg af dirigent, referant, og to stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed v/ formand Ole Svendsen.
3. Regnskabs fremlæggelse for det forløbne regnskabsår v/ Anni Christensen.
4. Indkomne forslag.
4a. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring af § 4. Indskud og kontingent.
4.1 Nye medlemmer skal betale indskud og forholdsmæssigt kontingent senest 1 måned efter opkrævningen er modtaget.Alle medlemmer skal have betalt kontingent senest 8 dage før generalforsamlings afholdelse..... Til Nye medlemmer skal betale forholdsmæssigt kontingent senest 1 måned efter modtagelsen af opkrævningen er modtaget. Alle medlemmer skal have betalt kontingent senest 8 dage før generalforsamlings afholdelse. Altså indskud slettes i vedtægterne.

Hvis betingelserne for at ændre vedtægterne ikke er tilstede på den ordinære generalforsamling d.v.s. at 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret, afholdes der ekstra ordinær generalforsamling umiddelbart efter den ordinære generalforsamling med flg. punkt på dagsorden. Ændring af § 4.1.
5. Valg til bestyrelse. Formand, kasserer, samt 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg samt 1 suppleant.

Formand Ole Svendsen modtager ikke genvalg
Kasserer  Nyvalg  Valgperiode 1 år.
Bestyrelsesmedl. Stinne Larsen modtager genvalg
Bestyrelsesmedl. Frank Jørgensen modtager genvalg
Valg af 1 suppleant Martin Fønsskov modtager ikke genvalg.
6. Valg af 2 bilagskontrollanter
7. Fastsættelse af næste års kontingent ( uændret 400kr )
8. Eventuelt.
Indkomne forslag skal være formanden eller et bestyrelsesmedl. i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Husk for at deltage i generalforsamlingen skal medlems kontingent være betalt senest 13-3-2020 på AL-Bank reg. nr 5368 kontonummer 0000240794.

Traktement efter generalforsamling : Gule ærter med tilbehør pris kr. 50,00 pr. person.
Tilmelding i Fiskerhytten eller til et bestyrelsesmedl. senest 12-3-2020

Vel mødt. 


Køge 8-2 2019


Indkaldelse til ordinær generalforsamling 16-3-2019 kl 10.30 i Fiskerhytten, Vestre Havnevej 7, 4600 Køge.

Dagsorden :

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed v/ formand Ole Svendsen

3. Regnskabsfremlæggelse for det forløbne regnskabsår v/ Anni Christensen

4. Indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelse, 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg, samt 1 suppleant.

    Bestyrelsesmedlem Peter Nielsen ( modtager genvalg )
   
    Kasserer Anni Christensen ( modtager genvalg )

    Suppleant Verny Jensen

6. Valg af 2 bilagskontrollanter.

7. Fastsættelse af medlemsindskud og næste års kontingent ( uændret 400 kr.)

8. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden eller et bestyrelsesmedlem i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Husk for at deltage i Generalforsamlingen skal medlems kontingent være indbetalt senest 8 dage før på AL-Bank reg. nr 5368  kontonummer 0000240794.

Traktement efter generalforsamling : Skipperlabskovs med tilbehør pris 40 kr. pr person.

Tilmelding i Fiskerhytten eller til et bestyrelsesmedlem senest 8-3-2019.

Vel mødt.


 

 


Velkommen til vores hjemmeside
Referat af ordinær generalforsamling i Fiskerhytten
 lørdag 16 marts 2019 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 
    Bruno Jensen blev valgt som dirigent, Jonny    Jarndorf blev valgt som referent, Elsebeth Nielsen og Leo Lauritsen blev valgt  som stemmetællere.
37 medlemmer var mødt op.
2. Bestyrelsens beretning v/ formand Ole Svendsen

Ole berettede om foreningens aktiviteter. Til fællesarbejdet i juni var 15 medlemmer mødt op med at forskønne hytten over 1 weekend. Alt afhængigt af hvad der skal forskønnes i år bliver det måske over 2 weekends, det finder vi ud af på 1 dagen.Sommerfesten i august forløb rigtig godt. Pålidelighedssejladsen blev aflyst grundet manglende tilslutning. Fremover vil festen blive en temafest, forslag ønskes. Oktoberfesten, hvor Kurt Bo underholdte var en succes. Julegløggen i december tiltrak ca. 25 medlemmer. Dan stod for arrangementet, stor tak til ham. Nytårsfrokosten forløb særdeles godt.
Formanden efterlyste gode ideer til nye aktiviteter.
Bestyrelsen har haft kontakt til formanden for Ejendoms og Teknik udvalget med det formål at få nedslag i huslejen på ca. 60000. kr eller få den fastfrosset. Han har ikke vendt tilbage.
Anni stopper med at arrangere bankospillene. Hvis der er medlemmer der har lyst til at tage over kan de kontakte Anni. Bjarne Larsen stopper som ølmand, ny efterlyses.
Beretningen godkendt med klapsalver.   
3. Regnskabs fremlæggelse for det forløbne        regnskabsår v/ Anni Christensen 

Anni gennemgik enkelte punkter i regnskabet. Der er indkøbt ny PC der kun bliver brugt i forenings regi. Foreningen overgår til et nyt gratis regnskabsprogram " Dinero ". Der oprettes abonnement. Bestyrelsen foreslog at der ikke overføres midler til vedligeholdelseskontoen da der p.t er ca. 229.000 kr indestående. Dette blev godkendt af forsamlingen.
Bestyrelsen har besluttet at øl / vand priserne stiger pr. 1 april til 12 kr. Dette skal ses i lyset af stigende  indkøbspriser. Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Indkomne forslag. Ingen
 
5. Valg til bestyrelse, 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg, samt 1 suppleant ( 2 årig valgperiode )
Der var 4 der ønskede valg til bestyrelsen.
Aase Nielsen       13 stemmer ( blev valgt )
Brita Madsen       11 stemmer
Peter Nielsen        9 stemmer
Conni Falk             4 stemmer. Anni Christensen blev valgt med akklamation
 
10. Fastsættelse af medlemsindskud og næste års kontingent.Uændret 400 kr i medlemsgebyr, 250 kr i inmeldelse.
 
11. Eventuelt.
Foreningens hjemmeside er : www.4600- Fiskerhytten.dk
Der var en del ytringer angående rengøringslisten. Bestyrelsen foreslog at de medlemmer der ikke frekventerede hytten, vil ikke komme på listen. Bestyrelsen vil tage hensyn til de medlemmer der grundet sygdom ikke kan deltage i rengøring.

Formanden uddelte flasker til de medlemmer der har bidraget med at få det hele til at køre.

Aktivitets udv.: Christell, Brita og Dan

Bilags kontrollanter : Helmuth, Jonny

Billard : Bjarne
Smørrebrød : Ole
Saltning : Bruno
Banko : Conni, Bruno og Anni

Generalforsamling start : 10.05 Slut 11.40

Referent : Jonny Jarndorf, Formand Ole Svendsen, Dirigent Bruno Jensen


   
   Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE